• PDF

מה בין קהילה לסביבה - ד"ר ליה אטינגר

ד"ר ליה אטינגר היתה שותפה לתהליך פיתוח התסריטים, החזון, והאסטרטגיות בפרויקט.

הראיון התקיים ב-21.2.2012 במכון ירושלים לחקר ישראל:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

הראיון בערוץ היו-טיוב של קיימות 2030

  • PDF

מגמות במשק האנרגיה - ד"ר עמית מור

ד"ר עמית מור ושמעון סרוסי הכינו את חוות הדעת בנושא משק האנרגיה, כחלק מבסיס הידע של הפרויקט.

הראיון התקיים ב-21.2.2012 במכון ירושלים לחקר ישראל:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

הראיון בערוץ היו-טיוב של קיימות 2030

  • PDF

צריכה בת קיימא - ד"ר מרים הרן

חוות הדעת בנושא אסטרטגיה ל"צריכה בת קיימא" הוכנה בידי ד"ר מרים הרן וטלי שפיגל, כחלק מפיתוח אסטרטגיות ממוקדות סביבה במסגרת הפרויקט. ניוזלטר מס' 3 מבוסס על חוות דעת זו.

הראיון התקיים ב-21.2.2012 במכון ירושלים לחקר ישראל:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

הראיון בערוץ היו-טיוב של קיימות 2030

  • PDF

מערכות אקולוגיות ושירותיהן בישראל - פרופ' אוריאל ספריאל

חוות הדעת בנושא מערכות אקולוגיות ושירותיהן הוכנה בידי פרופ' אוריאל ספריאל, כחלק מבנית בסיס ידע במסגרת הפרויקט. כמו כן, ניוזלטר מס' 4 מבוסס  על חוות הדעת זו.

הראיון התקיים ב-27.2.2012 במכון ירושלים לחקר ישראל:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

הראיון בערוץ היו-טיוב של קיימות 2030

  • PDF

פרויקט תחזית קיימות לישראל 2030 - ולרי ברכיה

ולרי ברכיה מנהלת את הפרויקט במסגרת המרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים לחקר ישראל.

הראיון התקיים ב-27.2.2012 במכון ירושלים לחקר ישראל:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

הראיון בערוץ היו-טיוב של קיימות 2030

  • PDF

הקיים, הרצוי, והבלתי נודע - פרופ' שלמה חסון

פרופ' חסון הוביל את שלב פיתוח התסריטים, החזון, והאסטרטגיות בפרויקט תחזית קיימות לישראל.

הראיון התקיים ב-27.2.2012 במכון ירושלים לחקר ישראל:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

הראיון בערוץ היו-טיוב של הפרויקט

  • PDF

יישום וחבילות כלי מדיניות - פרופ' ערן פייטלסון

פרופ' פייטלסון הוביל את שלב פיתוח חבילות כלי המדיניות.

הראיון התקיים ב-21.2.2012 במכון ירושלים לחקר ישראל:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

הראיון בערוץ היו-טיוב של קיימות 2030

  • PDF

ניהול משאבים לתעשייה וחיי מוצר - ד"ר ורד בלאס

חוות הדעת בנושא ניהול מחצבים לתעשייה הוכנה בידי ד"ר ורד בלאס.

הראיון התקיים ב-27.2.2012 במכון ירושלים לחקר ישראל:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

הראיון בערוץ היו-טיוב של קיימות 2030

  • PDF

תחזית התרחבות השטח הבנוי לישראל בשנת 2030 - ד"ר עמיר אידלמן

ד"ר עמיר אידלמן ויעל יבין הכינו את בסיס המדדים ששימשו את הפרויקט, שכלל 12 מדדים לקיימות.

הראיון התקיים ב-21.2.2012 במכון ירושלים לחקר ישראל:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

הראיון בערוץ היו-טיוב של קיימות 2030


מיקומך - קטעי וידאו