• PDF

פיתוח תסריטים

בנוסף להבנה וניתוח של תסריט במגמת "עסקים כרגיל", תחזית קיימות לישראל 2030 כוללת בניית תסריטים חלופיים לעתיד. תהליך בניית התסריטים מאפשר הסתכלות "מחוץ לקופסה" והעלאת תובנות על גישות שונות לקביעת מדיניות. צוות של מומחי סביבה מהמובילים בתחומם גיבש תסריט במגמת "עסקים כרגיל" (BAU) ושישה תסריטים חלופיים, וסיפק מגוון עשיר של עתידים אפשריים, שצפו בין השאר מחאה חברתית עוד כחודש לפני שזו קרתה באמת. למעשה, מטרת בניית התסריטים הייתה להדגים את המגוון הרחב של עתידים אפשריים בבואנו לתכנן אסטרטגיות להתערבות.

תהליך פיתוח התסריטים הובל על ידי פרופ' שלמה חסון.

icon פיתוח תסריטים - סקירת ספרות
icon פיתוח תסריטים חזון ואסטרטגיות - מתודולוגיה
icon מדיניות סביבתית בישראל 1948-2011

icon התסריטים שפותחו - תמצית התסריטים

תסריט "עסקים כרגיל"
שוק מוסדר

שוק בלתי מוסדר

מדינת מבצר מוסדרת

מדינת מבצר בלתי מוסדרת
פסיפס קהילתי מדינה מפתחת

חזרה לדף הבית


מיקומך - תסריטים