• PDF

אסטרטגיה לניהול אינטגרטיבי של משאבי טבע סחירים

אסטרטגיה זו פותחה על ידי חגי קוט ואנדי בניקה.

בעוד משאבי הקרקע והמים בישראל מנוהלים באופן לאומי (בניגוד למרבית מדינות העולם), ניהול משאבי טבע סחירים אינו מנוהל לפי מדיניות סדורה, אלא כמדיניות  פרטנית בניהול כל משאב. עקב כך נוצרו מערכות ניהול ועקרונות שונים בהתייחס למינרליים (כגון פוספטים), לאגרגטים לתעשיית הבינוי, למינרלים בים המלח, למקורות מים טבעיים המשמשים לשיווק מים בבקבוקים, ולקידוחי גז טבעי בים. חוסר עקביות זו מבטאת את אי קיומם של עקרונות בסיסיים של קיימות בניהול משאבים, וכך שהשיקולים העיקריים היו של תועלת כלכלית, ללא התחשבות בצרכי הדורות הבאים, צרכי השירותים של המערכת האקולוגית, והיבטים התחלקותיים של עלויות ותועלות בין חלקים בחברה.

האסטרטגיה לניהול אינטגרטיבי של משאבי טבע סחירים בוחנות את המצב הקיים בארץ ואסטרטגיות קיימות מרחבי העולם העוסקות במימדים של ניהול משאבי טבע: הרמה  הלאומית האסטרטגית, מבנה המשק, אופנים של רישוי ואכיפה, של דיווח ושקיפות, ושל רגולציה עצמית. האסטרטגיה בוחנת כלים מבוססי שוק, ניהול בר קיימא של תקבולים, ומיפוי ושימוש במאגרי מידע.

icon ניהול משאבי טבע סחירים בישראל

אסטרטגיות

דף הבית


מיקומך - אסטרטגיות