• PDF

אסטרטגיה לצריכה בת קיימא

נושא עיקרי ומהותי בשיח הסביבה העולמי כיום נוגע לצורך בהורדת מידת השימוש במשאבים, שהיום נמצאת ברמה בלתי מקיימת בעליל. ישראל יכולה להביע את עמדתה בדיון זה, כמדינה מפותחת בעלת מדרך אקולוגי גבוה. דפוסי הצריכה הנוכחיים מניעים ניצול אינטנסיבי של משאבים מקומיים ומיובאים. ישראל, כמדינה עם בסיס משאבים קטן, תלויה בייבוא משאבים ועקב כך חשופה לסיכונים באספקה גלובלית שלהם או במוצרים המתבססים עליהם. זהו אינטרס של ישראל להיות שותפה פעילה בחיפוש כיצד ניתן לנתק ככל האפשר דפוסי צריכה מעומסים על הסביבה.

האסטרטגיה לצריכה בת קיימא מזהה כלים כלכליים ורגולטיביים, כלים המונעים על ידי יוזמות עסקיות, על ידי הפצת מידע, ובעזרת הסכמים התנדבותיים. דרכי מימוש בכיוון זה יכולות להיות: קידום השימוש בשירותים במקום רכישה ישירה של מוצרים; קידום צריכה משתפת (collaborative) לעומת צריכה אישית; ועידוד א-חומריות בצריכה כחלק ממסגרת של ערכים חברתיים המדגישים פחות את המוצר כסמל לסטאטוס חברתי.

אסטרטגיה זו מפותחת על ידי ד"ר מרים הרן וטלי שפיגל.

אסטרטגיות

דף הבית


מיקומך - בלוג צריכה בת קיימא