• PDF

מצגות של הפרויקט


 

בטבלה להלן ניתן להוריד ולצפות בפרקים שונים של המצגת שהוצגה בכנס של המשרד להגנת הסביבה בכנס "קיימות אתמול היום ומחר" ב-21 למאי 2012:

icon תפיסת הפרויקט ובסיס הידע

icon  תסריטים, חזון, ואסטרטגיות
icon חבילות כלי מדיניות
icon אסטרטגיות סביבתיות - מצגת חלקית

 

סיכומי סדנאות


 

סדנה בנושא: תחזיות לתכנון אסטרטגי ארוך טווח

הסדנה אודות תחזיות ארוכות טווח התקיימה ב-22.5.2012 ובה השתתפו נציגים של ה-OECD: קומי קיטמורי (Kumi Kitamori) וטון מנדרס (Ton Manders), שעסקו בהכנת התחזית הסביבתית של הOECD לשנת 2050, יחד עם נציגים מהמשרד להגנת הסביבה, משרד ראש הממשלה, מינהל התכנון במשרד הפנים, אנשי אקדמיה, מתכננים, ועוד.

icon מסמך סיכום הסדנה 

 דף הבית

 


מיקומך - Home