• PDF

פיתוח מנהיגות עם אחריות לדורות הבאים

פיתוח והכשרת מנהיגות הוא תנאי הכרחי להצלחת קיימות 2030. המנהיגות היא זו שתוביל את החברה מהמצב הקיים למצב אחר המותווה על ידי חזון הקיימות. מבחינה זו פיתוח המנהיגות והכשרתה הוא חלק בלתי נפרד מתהליך השינוי. האסטרטגיה של פיתוח מנהיגות בנויה משלושה מרכיבים עיקריים:

  1.  חזון- הנחלת ערכים ותפיסת עולם המונחים ביסוד פרויקט קיימות לישראל  2030.  
  2.  סמכויות- העברת סמכויות ואחריות למנהיגות ברמות שונות: ממשלתית, עירונית, קהילתית. הדבר מחייב חלוקת כוח, יצירת אסטרטגיות עבודה עם הרמות השונות וגיבוש דפוסי עבודה. הדברים נכונים לגבי מנהיגות ארצית, עירונית וקהילתית מקומית. 
  3. עבודה מעשית וגיוס הקהילה-יצירת פרויקטים שבהם פועלת המנהיגות יחד עם הציבור ברמות השונות לקידום נושאים סביבתיים ופתרון בעיות. הפרויקטים יהיו ברמות שונות: ארצית, עירונית וקהילתית מקומית. עבודה מעשית זו תסייע בגיוס הציבור לסולידריות ומעורבות גבוהה יותר בחיים הציבוריים תוך גילוי אחריות כלפי הדורות הבאים.[1]

אסטרטגיות

דף הבית[1] על הצמחת המנהיגות המקומית ותהליך הפיתוח וההכשרה של המנהיגות והכלים לכך ראו במאמר המלאמיקומך - אסטרטגיות