• PDF

טיפוח קהילתיות

טיפוח מערכת ערכים חדשה המושתתת על סולידריות, תמיכה הדדית, פעילות קהילתית, צרכנות משותפת, מפגש בין תרבויות ויצירת הזדמנויות כלכליות חדשות. היכולת ליצור שינוי רדיקלי המהווה שינוי פרדיגמה גבוה יותר במסגרת קבוצתית-קהילתית מאשר ע"י בודדים מפוזרים. על הקבוצה להיות במרחב גיאוגרפי בין אנשים בעלי אינטרס משותף או במקום עבודה. במסגרת זו ניתן עידוד ליזמות החברתית המכוונת לצמיחה כלכלית, לשיקום הסביבה ולשילוב קבוצות חלשות. הדגש יהיה על פיתוח מודלים מוצלחים של התארגנות מקומית, יצירת מערכות קשרים אופקיים בין ארגונים מקומיים וקשרים אנכיים בין ההתארגנות הקהילתית לבין השלטון המקומי והמרכזי. בדרך זו יפותחו קואליציות של החברה האזרחית שתכליתן שינוי חברתי, כלכלי וסביבתי. במסגרת זו יש לפתח כלים המיועדים ליישוב קונפליקטים בתוך הקהילה או בין קהילות.

אסטרטגיות

דף הבית


מיקומך - אסטרטגיות