• PDF

א-חומריות בצריכה - טיפוח ערכים שמעבר לצריכה חומרית

אסטרטגיה זו שוחה נגד הזרם הקיים שבו המעמד של הפרט נקבע לפי דפוסי הצריכה: המכונית, הבית, המשאבים שצורכים. היא מכוונת ליצור שינוי פסיכולוגי עמוק בהתנהגות הצרכנית במטרה לצמצם את צריכת המשאבים ולהעמיד במקום זאת ערכים אחרים בתר-חומריים. לצורך זה נדרשת עבודה משולבת של פסיכולוגים, אנשי תקשורת, דמויות ציבוריות שאורח חייהן יכול לשמש כמודל מנחה, וכמובן אנשי חינוך. פעילותם של גורמים אלה צריכה לחשוף את הנזק הגלום בהתנהגות ובדפוסי הצריכה הקיימים, ולשנות את היחס לתרבות הצריכה הנתפסת כיום כאמצעי מרכזי לביטוי הזהות של הפרט. במסגרת זו יש להטמיע ערכים המדגישים את העובדה כי הפרט הוא חלק מקהילה רחבה יותר, וכי צריכה בלתי מבוקרת עלולה לפגוע בכולם. המסר צריך להיות כי טובת הפרטים אינה בהכרח זהה לטובת הקהילה וכי לעיתים קרובות ההיפך הוא הנכון. שיח מעין זה יעמיד את הפרט כמרכיב בתוך קהילה שיש לה אחריות הדדית ויסייע לקדם תהליכים של הכללה חברתית וקיימות סביבתית. המחאה החברתית שפרצה בישראל בקיץ שנת 2011 אותתה כי ערכים מעין אלה שעיקרם סולידריות חברתית, חרם על מוצרים יקרים, וסיוע הדדי קיימים בישראל וניתן לבנות עליהם בעתיד.

אסטרטגיות

דף הביתמיקומך - אסטרטגיות