• PDF

תמרוץ של חדשנות ויזמות

אסטרטגיה זו מתייחסת לכלל הכוחות המניעים שמעצבים את הסביבה ובכלל זה פוליטיקה,כלכלה וחברה ולכוחות המניעים בתחום הסביבה. היא כוללת חדשנות במתכונת של שיפורים תוספתיים וחדשנות במתכונת של שינוי רדיקלי ומעבר לפרדיגמות חדשות. בתחום הסביבתי תתבטא חדשנות בעלת אופי תוספתי בהתייעלות אקולוגית שפירושה ייעול הניצול של מוצר מסוים, ואילו חדשנות בעלת אופי רדיקלי תתבטא למשל במעבר מצריכת מוצרים מוחשיים לצריכת שירותים שצריכתם אינה גורמת לצמצום המשאבים הטבעיים. בתחום הסביבתי כוללת אסטרטגיה זו: יצירת שותפויות בין המגזר העסקי והציבורי לצורך קידום צמיחה כלכלית תוך שמירה על איכות הסביבה, תמרוץ יזמים הפועלים מעבר לסיפים שמציבות הטכנולוגיות הקיימות, שימוש בתמריצים כלכליים לעידוד הכלכלה הירוקה,הפסקת התמיכה וביטול סובסידיות מזיקות מבחינה חברתית וסביבתית (למשל בתחומי התחבורה והמים). החדשנות והיזמות צריכים להיות מותאמים לשלב ההתפתחות של הארגונים והפירמות ובכלל זה המערכת הממשלתית. חדשנות סביבתית (clean-tech) מהווה כיום נתח קטן בכלכלה הישראלית אך יש לה פוטנציאל גבוה אם תצליח לפתח שווקים בעולם. חדשנות ישראלית ידועה היטב בתחום המים, וקשורה בעיקר לחקלאות. כמו כן, ישנן יוזמות חדשנות בתחומים אחרים כגון, אנרגיות מתחדשות.

אסטרטגיות

דף הבית


מיקומך - אסטרטגיות