אינדקס תפקוד בנושאי סביבה - Environmental Performance Index

אוניברסיטאות ייל וקולמביה

EPI הינו אינדקס משולב  להערכת המדיניות הסביבתית של מדינה, קרי מידת ואיכות האמצעים הננקטים והשפעתם על מצב הסביבה. האינדקס מפריד בין התפקוד עבור שני אשכולות ראשיים של ניהול סביבתי: בריאות אנושית (environmental health) וחיוניות אקוסיסטמות (ecosystem vitality), כאשר כל אחד מהם נחלק לקטגוריות של תחומי סביבה. הצלחה בשילוב בין דאגה לבריאות החברה האנושית ובין שמירה על חיוניות המערכות האקולוגיות היא היעד העליון של אינדקס זה. האינדקס כולל 22 מדדים, תוך שימוש בבסיסי נתונים שונים לכל מדד. בכינוס המדדים תחת קטגוריות של מדיניוּת סביבתית ניתן להעריך את התפקוד באינדקס לפי עשרה תחומי ניהול סביבתי. 

ה-EPI מוכן על ידי אוניברסיטות ייל (במרכז למשפט ומדיניות סביבתיים) וקולומביה (במרכז המידע הבינלאומי למדעי כדור הארץ) בשיתוף עם הפורום הכלכלי העולמי ומרכז המחקר האירופי. האינדקס לשנת 2012 פורסם בחודש ינואר בועידת השנתית בדאבוס של הפורום הכלכלי העולמי. 

חוזקות של ישראל: קטגוריות של ניהול בריאות אנושית בתחומי מים ואוויר; ניהול ומצב היערות.

חולשות של ישראל: קטגוריות של ניהול מים וזיהום אוויר עבור האקוסיסטמות, ניהול חקלאות, הפחתה בפליטות גזי חממה.

להלן תפקודה של ישראל במדדים השונים מהם מורכב האינדקס (סקלת הטבלה היא בין אפס - אי מילוי גורף של היעד הסביבתי, לבין מאה - הגשמה מלאה של היעד):


 

על פי האינדקס לשנת 2012 ישראל מדורגת במקום ה-61 מתוך 132 מדינות. בנוסף ישראל מדורגת נמוך יותר במדד המגמה (Trend EPI) במקום ה-78. בעוד ישראל מתאפיינת בדירוג גבוה באשכול ניהול הבריאות האנושית (מקום 19), דירוגה נמוך באשכול חיוניות האקוסיסטמות (מקום 112 מתוך 132!). להלן השוואה של ישראל אל מול מספר מדינות אחרות לפי קטגוריות ניהול של תחומי מדיניות סביבה (סקלת הגרף היא לפי דירוג האינדקס מאפס עד מאה כאשר מאה מציין הגעה מלאה אל היעד הסביבתי):ל- Environmental Performance Index

חזרה לאינדקסים בינלאומיים