בניית חבילות כלי מדיניות

  • PDF

לאחר אפיון האסטרטגיות, זוהו מספר רב של אמצעים העשויים לקדם אותן. אך הואיל ואמצעים אלו אינם בהכרח תומכים זה בזה, ולעיתים אף עלולים לסתור זה את זה, ונבדלים במידת האפקטיביות שלהם, בגמישותם לשינויים בתנאי הרקע, בעלותם הכספית, והיתכנותם הפוליטית, נערך ניתוח של כל האמצעים בהתאם לפרמטרים אלו. ממיפוי הקשרים בין האמצעים נוצרו שלוש קבוצות של אמצעים המהוות את חבילות הבסיס של כלי המדיניות.

בשלב זה של הפרויקט הצוות שוקד על גיבושן וניתוחן של שלוש חבילות המדיניות.

לאסטרטגיות וכלי מדיניות

בחזרה למבנה הפרויקט


מיקומך - מבנה הפרויקט