• PDF

מדדים

כחלק מתהליך בניית בסיס הידע נבחרו 12 מדדים מאפיינים בתחום הכוחות המניעים המשפיעים על הסביבה ובתחום מצב משאבי הסביבה. זאת על מנת להבין את המגמות הקיימות ואת משמעות הימשכותן. בוצע ניתוח תמונת מצב וסומנו מגמות בפרספקטיבה של אתמול (1990) - היום (2010) - ומחר (2030) של המדדים השונים.

לצד הדגש המיוחד אשר ניתן להיבט הסביבתי והדרישה להותיר משאבים במצב מיטבי לדורות הבאים, נבחרו גם מדדים לרווחת האדם (wellbeing) שתפקידם להצביע על מגמות חברתיות וכלכליות מתוך הבנה של הקשרים ההדוקים ביניהם. כמו כן, נותח מצבה של ישראל בהשוואה למדינות אחרות על-פי מספר אינדקסים משולבים בינלאומיים (composite indices).

על מנת להיות עם היד על הדופק ולעמוד על המגמות המסתמנות יש צורך לשוב ולעדכן עִתית את המדדים הללו בנוסף לפיתוח מדדים רלבנטיים אחרים.

המדדים נותחו על ידי ד"ר עמיר אידלמן ויעל יבין.

icon מדדים - מסרים עיקריים
מדדי הכוחות המניעים מדדי מצב הסביבה
תמ"ג לנפש ומדד ג'יני

פליטת תחמוצות גופרית

הכנסה פנויה לנפש

פליטת תחמוצות חנקן
צריכת אנרגיה הימצאות חלקיקים באוויר
צריכת מים ביתית פליטת גזי חממה
רמת מינוע ונסועה מליחות מי-תהום
פסולת עירונית

שטחים בנויים ושטחים פתוחים

מדדים לרווחת האדם
מצבה של ישראל על פי מספר אינדקסים בינלאומיים

 

להרחבה בנושא מדדים לפיתוח בר קיימא ראו עבודות נוספות שנערכן במסגרת מחקרי המרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים לחקר ישראל:

אינדיקטורים לפיתוח בר קיימא - שלב א', ערן פייטלסון (עורך)

אינדיקטורים לפיתוח בר קיימא - שלב ב', עמיר אידלמן, מוטי קפלן, גלית כהן (עורכים)

 

בחזרה לדף הבית

 


מיקומך - מדדים