• PDF

ייזום הפרויקט

גלית כהן, סמנכ"לית בכירה, אשכול מדיניות ופיתוח בר קיימא, המשרד להגנת הסביבה
ולרי ברכיה, מנהלת המרכז למדיניות סביבתית, מכון ירושלים לחקר ישראל

ניהול הפרויקט

ולרי ברכיה, מנהלת המרכז למדיניות סביבתית, מכון ירושלים לחקר ישראל

ריכוז הפרויקט

גלית חזן, רכזת פרויקטים, המרכז למדיניות סביבתית, מכון ירושלים לחקר ישראל
יובל לסטר,  רא"ג מדיניות סביבתית, המשרד להגנת הסביבה

רותם שמאי, מרכזת   מדיניות   ארוכת   טווח  ,    המשרד   להגנת   הסביבה

עוזר מחקר

אורי גונן, המרכז למדיניות סביבתית, מכון ירושלים לחקר ישראל

ניתוח מדדים לפיתוח בר קיימא

ד"ר עמיר אידלמן
יעל יבין

בסיס ידע מומחים

סחר וכלכלה, ד"ר דורון לביא ותומר אש, פארטו הנדסה בע"מ

משק האנרגיה, ד"ר עמית מור ושמעון סרוסי, אקו-אנרג'י בע"מ

קרקע ומרחב, אדר' דן סתיו

מים, שמעון טל, טל יועצים בע"מ

מערכות אקולוגיות ושירותיהן, פרופ' אוריאל ספריאל, האוניברסיטה העברית בירושלים

היבטים חברתיים של הסביבה, ד"ר יעקב גארב, אוניברסיטת בן-גוריון
ניתוק הצריכה מהשפעותיה הסביבתיות, ד"ר יעקב גארב ורון הורן, אוניברסיטת בן גוריון

ניהול מקיים של מחצבים לתעשייה, ד"ר ורד בלאס, אוניברסיטת תל-אביב

ניהול מקיים של משאבי טבע, צרויה שבח

פיתוח תסריטים

חוקר ראשי: פרופ' שלמה חסון, האוניברסיטה העברית בירושלים

משתתפי הסדנאות: ד"ר ליה אטינגר, ולרי ברכיה, ד"ר יעקב גארב,  אורי גונן, ד"ר ורד בלאס, פרופ'  שלמה חסון, גלית חזן, ד"ר משה ינאי, גלית כהן, פרופ' אוריאל ספריאל, פרופ' ערן פייטלסון, עמית יגור-קרול, רותם שמאי.

חוות דעת – 5  אסטרטגיות ממוקדות סביבה

אקו-חדשנות, ד"ר דן קאופמן ויעל מרום, מכון ירושלים לחקר ישראל

ניהול אינטגרטיבי של משאבי טבע סחירים, חגי קוט ואנדי בניקה, כלכלנים סביבתיים

צריכה בת קיימא, ד"ר מרים הרן (חוקרת ראשית, יו"ר המועצה לצרכנות) וטלי שפיגל (עוזרת מחקר)

מרחב עירוני תוסס, ד"ר  יודן רופא, אונ' בן גוריון ועמותת מרחב

בניית חוסן, ד"ר רובי רוגל, חברת משאבים

בניית חבילות כלי מדיניות

חוקר ראשי: פרופ' ערן פייטלסון, האוניברסיטה העברית בירושלים

משתתפי הסדנאות: ד"ר ליה אטינגר, גיא אברוצקי, יונתן אורן, ד"ר ורד בלאס, ולרי ברכיה, סיגל בלומנפלד, אורי גונן, גלי גלט שמחי, ד"ר מיקי הרן, גלית חזן, פרופ' שלמה חסון, רן חקלאי, גלית כהן, ד"ר רן כהן, ד"ר דורון לביא, יובל לסטר, אדר' דן סתיו, ד"ר חיים פיאלקוף, עו"ד איתן פרנס, פרופ' ערן פייטלסון, ד"ר דן קאופמן, מאיר קראוס, רותם שמאי.


מיקומך - Home